Rádio Gospelniq

Http://www.radiocurvasdoliz.pt.vu

Leonardo Gonçalves - Avinu Malkenu (2010)

Músicas
01. Avinu Malkenu
02. Adon Olam
03. Avinu Shebashamayim
04. Yerushalayim Shel Zahav
05. Od Yishama
06. I'shana habaa
07. I'cha Dodi
08. Savlanutam Shel Hakedoshim
09. V'haer Enenu
10. Nachamu,Nachamu
11. mimmayne hayeshua
12. Osse shalom

Nenhum comentário: